Sprawozdawczość finansowa

Dzięki międzynarodowemu profilowi naszej kancelarii możemy zaoferować naszym Klientom usługi sprawozdawczości finansowej w oparciu zarówno o polskie, niemieckie, jak i międzynarodowe przepisy i wytyczne. Nasze usługi obejmują w szczególności przygotowanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów zarządczych oraz analizę danych prezentowanych w sprawozdaniach.

Sprawozdawczość finansowa, czyli obowiązek przedstawiania organom państwowym informacji finansowych oraz niefinansowych, dotyczy w praktyce każdego przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę coraz bardziej złożone standardy rachunkowości i sprawozdawczości oraz skomplikowane zasady wyceny pozycji bilansowych czy ustalania wyniku finansowego, wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu problemów. Doradzamy w szczególności w zakresie:

  • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (również w wersji dwujęzycznej) według ustawy o rachunkowości lub MSFF,
  • sporządzania i składania ustawowo wymaganych sprawozdań finansowych dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce,
  • przygotowywania cyklicznych sprawozdań według wymogów udziałowców,
  • przygotowywania sprawozdań na potrzeby konsolidacji zgodnie z wymogami grupy kapitałowej,
  • analizy danych prezentowanych w sprawozdaniach,
  • opracowania polityki rachunkowości i bieżącego przekazywania danych umożliwiających podejmowanie bieżących oraz strategicznych decyzji,
  • wdrażania MSSF/MSR,
  • przygotowywania i składaniaraportów statystycznych (GUS) oraz sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego,
  • pomocy w przygotowaniu do zamknięcia okresów sprawozdawczych, m.in. w zakresie weryfikacji zapisów w księgach oraz przy analizie sald na koniec okresu obrotowego.