Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych w Niemczech to istotny dokument potwierdzający stosowanie rozliczeń na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi w przypadku transakcji międzynarodowych. Aktualnie to kluczowy element rozliczania podatku dochodowego i tym samym kontroli skarbowych. Wymóg sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika z § 90 ust. 3 AO (niemiecka ordynacja podatkowa), § 1 AStG (Ustawa o opodatkowaniu przedsiębiorstw przy kontaktach z zagranicą) oraz §§ 1 do 8 GAufzV (Rozporządzenie dotyczące dokumentacji podziału zysków).

Cena transferowa to cena, którą ustala się w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Istnieje zatem potencjalne ryzyko manipulacji tzn. ustalenie cen w innej wysokości niż gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez urzędy skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Niemczech. Szczegółowy zakres dokumentacji cen transferowych został wskazany w wyżej wymienionym rozporządzeniu jednak dokumentacja ta powinna zawierać przede wszystkim:

 • ogólne informacje o strukturze właścicielskiej, działalności gospodarczej i strukturze organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych,
 • opis relacji biznesowych podatnika z podmiotami powiązanymi,
 • analizę funkcjonalną,
 • analizę cen transferowych, w szczególności wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

Dla mniejszych przedsiębiorstw powyższe rozporządzenie przewiduje uproszczenia w sposobie dokumentacji stosowania cen transferowych. Mniejsze przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, których suma wynagrodzenia w bieżącym roku obrotowym nie przekroczy:

 • sześciu milionów euro w przypadku dostawy towarów,
 • sześćset tysięcy euro w przypadku innych transakcji niż dostawa towarów.

Niewłaściwe wypełnienie lub niewypełnienie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych wiąże się z określonymi w § 163 ust. 3 i ust. 4 AO (Ordynacja podatkowa) dotkliwymi sankcjami.

W ramach nowelizacji przepisów podatkowych zlikwidowano w § 1 AStG oficjalną hierarchię stosowania poszczególnych metod kalkulacji cen transferowych (best method rule). Podstawowymi metodami szacowania dochodów pozostają jednak metody odnoszące się do wyceny konkretnej transakcji z podmiotem powiązanym (metody transakcyjne):

 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (Comparable uncontrolled Price Method),
 • metoda ceny odsprzedaży (Resale Price Method),
 • metoda rozsądnej marży (Cost Plus Method).

Dopuszczalne są również metody zysku transakcyjnego:

 • metoda podziału zysków (Transactional Profit Split Method),
 • metoda marży transakcyjnej netto (Transactional Net Margin Method).

Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz w sporach z niemiecką administracją podatkową w przypadku braku jej akceptacji.