Przygotowanie planu biznesowego

Przy zakładaniu firmy warto sporządzić szczegółowy i spójny biznesplan. Z jednej strony pomaga to samemu założycielowi, ponieważ napisanie biznesplanu zmusza go do kompleksowego i systematycznego zajęcia się pomysłem na biznes i jego realizacją. Z drugiej strony jasny i zrozumiały biznesplan pomaga przekonać inwestorów, banki i podmioty finansujące ze środków publicznych o słuszności pomysłu na biznes i powadze zamiaru jego realizacji.

Jednak nawet już istniejące firmy mogą czerpać korzyści ze stworzenia biznesplanu. Wiele firm jest nadal kierowanych na „wyczucie”. Nie mają one rozpoznawalnej strategii i celów finansowych, według których można by mierzyć sukces. Sensowny biznesplan daje możliwość monitorowania sukcesu i służy jako kluczowy element zarządzania. Zawiera on jasne wytyczne, do których można dostosować pracę managerów i pozostałych pracowników oraz pomaga zarządowi przedsiębiorstwa w przeprowadzaniu analiz odchyleń, tak aby w razie trudności można było odpowiednio wcześnie podjąć działania korygujące.

Kolejny punkt wskazujący walory posiadania biznesplanu dotyczy sytuacji, gdy firma stara się o pozyskanie kapitału własnego lub obecnego, ponieważ coraz więcej inwestorów i kredytodawców wymaga przedłożenia takiego planu i traktuje go jako wizytówkę firmy poszukującej kapitał.

Biznesplan składa się zazwyczaj z dwóch części: Części opisowej, która służy do szczegółowego przedstawienia pomysłu na biznes lub dalszego rozwoju firmy, oraz części liczbowej/analitycznej, która zawiera stwierdzenia dotyczące perspektyw finansowania i zarobków planowanego przedsięwzięcia na podstawie konkretnych założeń i wyliczeń. Nie ma oficjalnej specyfikacji, jakie elementy dokładnie powinien zawierać biznesplan. Jednak ze względu na potrzeby informacyjne inwestorów w ostatnich latach wykształciła się w dużym stopniu ujednolicona struktura biznesplanu. Sensowny biznesplan powinien zatem zawierać następujące rozdziały:

 • Krótkie streszczenie całego biznesplanu (Executive Summary),
 • Opis pomysłu na biznes lub oferowanych produktów i usług,
 • Przedstawienie członków zarządu oraz kluczowych pracowników firmy,
 • Wyjaśnienie struktury organizacyjnej i pracowniczej,
 • Analizy sytuacji rynkowej i konkurencyjnej,
 • Analiza instrumentów marketingu i sprzedaży,
 • Dokładny opis lokalizacji firmy,
 • Streszczenie struktury prawnej oraz istotnych umów,
 • Analiza dotychczasowego rozwoju płynności finansowej, zysków i strat oraz struktury majątkowej,
 • Plan płynności finansowej, zysków i strat oraz aktywów i pasywów firmy na okres trzech do pięciu lat,
 • Ocena ryzyka, na przykład na podstawie rozważań dotyczących najlepszego i najgorszego scenariusza (Best-Case / Worst-Case analysis).

Samo sporządzenie biznesplanu powinno być poprzedzone szczegółową fazą planowania i przygotowania, ponieważ do sporządzenia biznesplanu potrzebne są obszerne informacje takie jak: analizy rynku i konkurencji a także zestawienia przewidywanych kosztów oraz oferowanych produktów i usług. Proces skompletowania i analizy tych informacji oraz dokumentów może być bardzo czasochłonny.

Ponadto biznesplan powinien mieć uporządkowaną strukturę, jednolity układ oraz rzeczową, poważną i realistyczną prezentację. Jeśli to możliwe, należy unikać zbyt wielu szczegółów technicznych. Odnośnie zakresu biznesplanu należy wziąć pod uwagę cel, w jakim jest on pisany. W przypadku Biznesplanu małego przedsiębiorcy, który jest sporządzany w celu złożenia w urzędzie pracy wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wystarczy od pięciu do maksymalnie dziesięciu stron. Natomiast biznesplan średniej wielkości przedsiębiorstwa, które planuje rozpoczęcie działalności za granicą na większą skalę i jest uzależnione od nowych inwestorów w celu pokrycia wynikających z tego potrzeb kapitałowych, powinien składać się raczej z 30 do 50 stron.

Nasz zespół doradców biznesowych, prawników, doradców podatkowych i audytorów pomaga naszym klientom w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i do prezentacji potencjalnym kredytodawcom i inwestorom tak, aby nasi klienci mogli optymalnie przedstawić swój pomysł w biznesplanie. Nasi klienci mogą zdecydować czy chcą, abyśmy towarzyszyli im w przygotowaniu całego biznesplanu, czy też tylko w pewnych szczególnych aspektach.