Rozliczenia dla zakładu podatkowego

Według Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Niemczech, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W rozumieniu niniejszej umowy, określenie siedziba oznacza miejsce (faktycznego) zarządu.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania rozumie przez zakład podatkowy stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Za zakład podatkowy uznaje się również plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy, przyczym należy zwrócić uwagę na fakt, że niemieckie organy podatkowe kwalifikują kilka projektów budowlanych lub instalacyjnych prowadzonych równolegle lub po sobie jako jeden projekt, jeżeli są one wykonywane na rzecz tego samego zleceniodawcy i w tym samym rejonie geograficznym (polaczenie ekonomiczne i geograficzne między projektami). Ponadto, jeżeli osoba – z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Niemczech w imieniu przedsiębiorstwa, uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na powyżej przedstawione przesłanki, posiada zakład podatkowy w Niemczech w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w poniższych wykluczeniach z definicji zakładu podatkowego, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład podatkowy.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawiera również następujące wykluczenia z definicji zakładu podatkowego:

 • użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania,
 • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 • utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 • utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym,
 • utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Pracodawcy niemieccy są zobowiązani do zatrzymywania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na poczet podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Pracodawcą niemieckim jest również zakład podatkowy polskiego przedsiębiorstwa. W tym przypadku nie obowiązuje jednak definicja zakładu podatkowego według umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tylko niemiecka ordynacja podatkowa, która przewiduje powstanie zakładu podatkowego w przypadku prac budowlanych i instalacyjnych, jeżeli pojedynczy projekt, jeden z kilku równolegle przeprowadzanych projektów lub kilka po sobie bez przerwy realizowanych projektów trwa dłużej niż sześć miesięcy.
Trzeba również pamiętać, że zakład podatkowy zarówno według umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jak również niemieckiej ordynacji podatkowej zakłada prace budowlane lub instalacyjne trwające odpowiednio dwanaście lub sześć miesięcy, powstaje jednak nie po upływie tego czasu, lecz wstecz z dniem rozpoczęcia tych prac.

Przypadek powstania zakładu podatkowego w Niemczech trzeba również odróżnić od konstelacji, w której przedsiębiorstwo założone Polsce ma siedzibę, czyli miejsce (faktycznego) zarządu w Niemczech. Może do tego dojść, jeżeli przedsiębiorstwo z Polski znaczną część zysków czerpie z kontraktów w Niemczech, jej właściciel przebywa przez większą część roku w Niemczech, a w Polsce nie ma stałych struktur (personel, faktyczna siedziba, zlecenia). W takim przypadku niemieckie urzędy skarbowe uznają, że w rzeczywistości (polskie) przedsiębiorstwo ma siedzibę w Niemczech. A skoro siedziba jest w Niemczech, to podatek dochodowy powinien zostać zapłacony w Niemczech.
Pomagamy naszym klientom kompleksowo we wszystkich aspektach prawnych, podatkowych i księgowych w przypadku powstania zakładu podatkowego lub siedziby na terenie Niemiec.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • rejestrację podatkową,
 • rozliczanie pensji pracowników oddelegowanych do lub bezpośrednio zatrudnionych w Niemczech,
 • prowadzenie księgowości finansowej,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych,
 • pomoc w sprawdzaniu powstania obowiązku podatkowego w Niemczech (Prüfung der Steuerpflicht),
 • wyrejestrowanie zakładu lub przedsiębiorstwa dla celów podatkowych.