Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatku budowlanego tzw. Freistellungsbescheinigung

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetzusługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec, których odbiorcą (zleceniodawcą) jest przedsiębiorca lub osoba prawna prawa publicznego, podlegają podatkowi od usług budowlanych (niem. Bauabzugsteuer). Podatek ten wynosi 15% od wartości brutto wykonanej usługi budowlanej i zostaje potrącony przez zleceniodawcę z kwoty wynikającej z wystawionej przez niego faktury z chwilą jej zapłaty. W przypadku częściowej płatności, podatek ten pobiera się proporcjonalnie. Potrącona kwota zostaje przekazana przez zleceniodawcę na rachunek bankowy właściwego dla zleceniobiorcy niemieckiego urzędu skarbowego.

Freistellungsbescheinigung jest zaświadczeniem wydawanym przez niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych z ww. podatku (§ 48 ust. 2 i § 48b niem. ustawy o podatku dochodowym). Pozwala zatem otrzymać całość, a więc 100% przysługującego wynagrodzenia. Zaznaczyć również należy, że ww. podatek nie jest należny w przypadku, jeżeli wartość brutto usług budowlanych świadczonych na rzecz podmiotu zlecającego w danym roku kalendarzowym nie przekroczy równowartości 5.000,00 EUR (§ 48 ust. 2 pkt 2 niem. ustawy o podatku dochodowym).

Aby uzyskać Freistellungsbescheinigung, zleceniobiorca (wykonawca usługi budowlanej) powinien złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla niego niemieckim urzędzie skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej i posiada niemiecki numer podatkowy (niem. Steuernummer). W przypadku zagranicznych podmiotów wymagany jest także certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez właściwy urząd skarbowy w miejscu zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Jeżeli wykonawca usługi budowlanej nie zarejestrował się jeszcze jako niemiecki podatnik, a więc nie posiada niemieckiego numeru podatkowego, należy złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację podatkową. Wraz z wnioskiem wskazuje się cel rejestracji podatkowej i wnosi o wydanie Freistellungsbescheinigung.

Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatku budowalnego jest wydawane na czas określony. Jeśli przedsiębiorca chce je odnowić, musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego i z reguły przedłożyć dodatkowe dokumenty dotyczące jego działalności w Niemczech. Niemiecki urząd skarbowy weryfikuje przy tym m.in., czy wnioskodawcy nie powstał zakład podatkowy w Niemczech, który wiąże się z opodatkowaniem tego zakładu lub koniecznością odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego pracowników w Niemczech. Urząd skarbowy sprawdza również, czy i ewentualnie jakim podwykonawcom wnioskodawca zlecił prace budowlane, aby w ten sposób mieć możliwość kontroli posiadania Freistellungsbescheinigung również przez tych podwykonawców.

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu i przedłużeniu ważności „Freistellungsbescheinigung” oraz w odzyskaniu odprowadzonego podatku budowlanego w przypadku braku tego zaświadczenia.