Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – propozycje zmian, które mogą wejść w życie od 2016 r.

Opublikowany dnia 28 kwietnia 2015 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2015 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw zakłada wiele zmian w obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Rewolucyjna nowelizacja ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych, stanowi – jak wskazało Ministerstwo Finansów – dostosowanie krajowych regulacji w tym zakresie do wytycznych dyrektywy Uniii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. o zapobieganiu agresywnego planowania podatkowego oraz implementację wytycznych OECD w ramach inicjatywy BEPS Action 13 (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan).

Założenia przedstawionego projektu ustawy zmieniającej nie są, jak by się mogło wydawać, pierwszym sygnałem Ministerstwa Finansów o planowanym zaostrzeniu kryteriów oceny prawidłowości rozliczeń i cen stosowanych w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane. W celu ograniczenia procederu transferu zysków wypracowanych przez polskie przedsiębiorstwa za granicę, Ministerstwo Finansów już kilka miesięcy temu powołało Zespół Zadaniowy do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, który jest odpowiedzialny za opracowanie strategii kontroli cen transferowych przez urzędy skarbowe. Ponadto, w największych urzędach kontroli skarbowej, powołane zostały zespoły kompetencyjne, które wyposażono w narzędzia niezbędne do sporządzania odpowiednich analiz rynkowych, mających stanowić podstawę do oceny prawidłowości rozliczeń pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Opublikowany projekt nowelizacji zakłada całkowitą zmianę dzisiejszego podejścia do sposobu dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Do najważniejszych zmian należą:

1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych – zwiększenie progu powiązań kapitałowych, które stanowią powiązanie w rozumieniu przepisów podatkowych o cenach transferowych z obecnie obowiązujących 5% do 20%.

2. Likwidacja progów wartości transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu – odejście od ustalenia obowiązku dokumentowania na podstawie wartości poszczególnych transakcji zawieranych pomiędzy jednostkami powiązanymi – jak ma to miejsce obecnie. Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek dokumentacyjny na każdego podatnika, którego poziom przychodów lub kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych przekroczy równowartość w złotych kwoty 2 mln euro. Podatnik będzie miał również obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok następujący po roku, w którym poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży lub kosztów działalności operacyjnej przekroczył wskazany limit 2 mln euro.

Zmiana zakresu obowiązkowej dokumentacji cen transferowych – rozszerzenie zakresu danych prezentowanych w dokumentacji podatkowej, co stanowi implementację wytycznych BEPS Action 13:
a) Local File i Master File – zasady wprowadzające obowiązek wykazywania w dokumentacji podatkowej m.in. następujących danych:

  • struktura organizacyjna i zarządcza grupy kapitałowej,
  • dane o wszystkich transakcjach zawartych w dokumentowanym roku podatkowym oraz w latach poprzednich obejmujących przeprowadzone w obrębie grupy restrukturyzacje,
  • charakterystyka otoczenia konkurencyjnego podmiotu, informacje o lokalnych transakcjach z uzasadnieniem przyjętych metod, prezentacja wyników analiz rynkowych (benchmarking) – benchmarking obowiązkowy dla podmiotów, których poziom przychodów lub kosztów przekracza równoewartość 10 mln euro,

globalna polityka cen transferowych (Master File), obejmująca m.in. prezentację wyników finansowych osiąganych przez wszystkie podmioty z grupy, podział funkcjonalny obowiązujący w grupie oraz zakres wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przez poszczególne jednostki z grupy – obowiązkowa dla podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych, które osiągnęły w danym roku podatkowym przychód lub ponieśli koszty w wysokości przekraczającej równowartość 20 mln euro;

b) Country by Country Reporting (CbCR) – zasada wprowadzająca obowiązek przygotowania i przedłożenia w urzędzie skarbowym raportu CbCR (sprawozdanie prezentujące wyniki finansowe oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty w grupie) dla jednostek dominujących (w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości) funkcjonujących w grupach kapitałowych, których roczne skonsolidowane obroty przekroczą równowartość 750 mln euro.

4. Zmiana terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych – obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Siedmiodniowy termin przedstawienia dokumentacji cen transefrowych na wezwanie organu podatkowego pozostaje bez zmian.

Co prawda wymienione powyżej założenia stanowią dopiero propozycję zmian w przepisach podatkowych o cenach transferowych, ale już dziś rekomendujemy naszym Klientom przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji posiadanej i stosowanej przez nich polityki cen transferowych, metody rozliczań pomiędzy podmiotami powiązanymi
i sposobu dokumentowania takich transakcji. Ministerstwo Finansów, prezentując propozycje zmian, daje podatnikom jasny sygnał o konieczności zabezpieczenia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem prawidłowości rozliczeń (rynkowość) oraz bieżącego dokumentowania transakcji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w zakresie analizy wypracowanych dotychczas standardów dokumentowania cen transferowych, oceny posiadanej dokumentacji podatkowej, diagnozy najbardziej wrażliwych obszarów rozliczeń w grupie kapitałowej czy też przeprowadzeniem analizy rynkowej, prosimy o kontakt
z naszym doradcą.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380