NIEMCY – Firma – znak rozpoznawczy każdego przedsiębiorcy

W obrocie gospodarczym każdy przedsiębiorca musi występować pod określoną „firmą”. „Firma” w znaczeniu prawnym to nie to samo co firma rozumiana w znaczeniu potocznym, czyli jako działalność gospodarcza. Powstaje zatem pytanie: czym jest firma w ujęciu prawnym? Jak firmę charakteryzuje niemiecki kodeks handlowy i jakim wymogom musi ona odpowiadać?

Zgodnie z § 17 niemieckiego kodeksu handlowego firma kupca (przedsiębiorcy) to nazwa, pod którą prowadzi on interesy oraz składa podpisy. Niemiecki kupiec może pozywać i być pozywany pod swoją firmą.

Niemiecki ustawodawca zostawia szerokie możliwości wyboru firmy, nie ograniczając ich prawnie żadnymi warunkami. Prawie, ponieważ firma kupca musi nadawać się do oznaczenia kupca oraz pozwalać na odróżnienie go spośród innych przedsiębiorców. Poza tym firma nie może zawierać żadnych informacji mogących wprowadzać w błąd co do warunków handlowych, które są istotne w danej dziedzinie obrotu. Dalej kodeks handlowy wskazuje, że każda nowa firma musi wyraźnie odróżniać się od innych już zarejestrowanych firm (przede wszystkim w tej samej miejscowości lub tej samej gminie). Jeśli okaże się, że dwóch przedsiębiorców ma takie samo nazwisko i każdy z nich chce umieścić je w swojej firmie, wówczas przedsiębiorca dokonujący wpisu później musi do swojego nazwiska dodać dodatkowe określenie, które będzie odróżniało jego firmę od już zarejestrowanej.

Dokonując wyboru firm, można puścić wodze fantazji i użyć wszelkich słów i skojarzeń, które przychodzą nam do głowy. Może to być m.in. imię i nazwisko lub pseudonim przedsiębiorcy.

Poza nazwą firma musi zawierać również wskazanie formy prawnej. Dla różnych rodzajów działalności są one następujące:
1. osoby prowadzące jednoosobową działalność zarejestrowane w rejestrze handlowym używają określenia „eingetragener Kaufmman” lub „eingetragene Frau”, mogą również używać skrótu- odpowiednio „e.K.„, „e.Kfm.” lub „e.Kfr.„;
2. działalność powadzona w formie spółki jawnej powinna zawierać określenie „offene Handelsgeselschaft” lub inny powszechnie zrozumiały jego skrót (np. OHG);
3. dla spółki komandytowej przeznaczone jest określenie „Kommanditgesellschaft”, można również posługiwać się innym powszechnie zrozumiałym jego skrótem (np. KG).

Jeśli nabędziemy przedsiębiorstwo w drodze czynności prawnej (np. kupna) lub w drodze dziedziczenia, prowadzenie przedsiębiorstwa pod dotychczasową firmą zawierającą nazwisko uprzedniego właściciela jest możliwe tylko wówczas, gdy ten właściciel lub jego spadkobiercy wyraźnie wyrażą na to zgodę. Nowy właściciel może do dotychczasowej firmy dodać dodatkowe oznaczenia wskazujące na następstwo prawne.

Firma nie może być zbyta bez przedsiębiorstwa, dla którego prowadzenia została utworzona. Nie można więc sprzedać komuś „firmy” w ten sposób, że od tego momentu inna osoba prowadzi inną działalność pod nazwą dotychczas używaną przez inne przedsiębiorstwo. Można natomiast zbyć przedsiębiorstwo bez firmy. Wówczas składniki majątkowe i niemajątkowe je tworzące przechodzą na nabywcę, ale musi on wymyślić własną firmę (nazwę), ponieważ dotychczasowa firma pozostaje przy zbywcy.

Należy pamiętać, że każda zmiana firmy oraz jej właściciela, a także przeniesienie oddziału w inne miejsce lub zmiana adresu w kraju podlega wpisowi do rejestru handlowego.

W sytuacji nieuprawnionego posługiwania się firmą sąd rejestrowy wezwie daną osobę do zaniechania korzystania z firmy przez nałożenie grzywny. Jeśli wskutek nieuprawnionego posługiwania się firmą inna osoba doznała naruszenia jej praw, może ona żądać zaniechania korzystania z firmy przez nieuprawnionego. Ponadto inne roszczenia o odszkodowanie na podstawie odrębnych przepisów pozostają nienaruszone.

Powyższy artykuł został przygotowany na podstawie przepisów niemieckiego kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch). Jeśli zastanawiają się Państwo nad wyborem właściwej firmy oraz formy dla Państwa działalności, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi pracownicy chętnie Państwu doradzą i odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór mertytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380