Od 1 stycznia 2016 r. nowe wzory deklaracji dla ryczałtowców

Od 1 stycznia 2016 r., dla podatników rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu, będą obowiązywały nowe wzory deklaracji – jak wynika z opublikowanego w ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzania Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany, wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 699), będą obejmowały m.in. wzory zeznania PIT-28 oraz deklaracji PIT-16A oraz PIT-19A. Poza tym w rozporządzeniu zostaną określone wzory formularzy: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D. Modyfikacji ulegną np. niektóre nazwy tytułów i części formularzy oraz przypisy.

Jak wskazał Minister Finansów w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie modyfikacji formularzy spowodowane jest dwoma zmianami.

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej przy składaniu korekty deklaracji nie będzie wymagane pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Z tego względu w formularzach PIT-28, PIT-16A i P1T-19A dokonano zmiany przypisu, który w dotychczasowym brzmieniu informował u możliwości złożenia deklaracji korygującej wraz z obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

Ponadto wprowadzenie rozporządzenia związane jest ze zmianami w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, przychody te będą kwalifikowane jako przychody z „innych z źródeł”. W efekcie przychody ze sprzedaży takich produktów nie będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli zostaną spełnione określone warunki (np. prowadzenie odpowiedniej ewidencji sprzedaży).

Przychody z tytułu sprzedaży ww. produktów będą – na zasadzie wyboru – podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać składając pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Przypomnijmy, że wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt będzie wynosił 2 proc. uzyskanych przychodów.

Nowe wzory deklaracji i zeznań będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. lub dokonanych od tego dnia odliczeń (co oznacza, że podatnicy składający zeznanie za 2015 r. nie będą jeszcze wypełniać pozycji dotyczących 2 proc. Stawki podatku).

Z nowymi wzorami można zapoznać się pod adresem:http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12276805/12309167/12309168/dokument183550.pdf

Autor:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380