POLSKA – Ulga na dzieci 2016 – kto skorzysta?

Coraz mniej czasu zostało, aby złożyć deklarację podatkową w Polsce, czyli tzw. PIT. Zanim rozliczymy się z fiskusem warto wiedzieć, co możemy odliczyć oraz jakie ulgi nam przysługują. System podatkowy przewiduje różnego rodzaju zwolnienia podatkowe oraz ulgi, które zmniejszają podatek do zapłacenia. Jedną z takich ulg jest tzw. ulga na dzieci.

Prawo do odliczenia podatkowego ze względu na wychowywanie dzieci zagwarantowane jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z nią prawo do ulgi na dziecko uzależnioione jest od spełnienia kilku warunków, mianowicie, czy rodzic:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. wychowuje jedno, dwoje, troje, czworo lub więcej dzieci,
 3. ile wynosi jego wynagrodzenie,
 4. płaci składki na ubezpieczenia społeczne.

Które dzieci są brane pod uwagę?

Ulga przysługuje na dzieci:

 1. małoletnie, które nie pozostają w związku małżeńskim,
 2. do 25. roku życia – jedynie pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3.089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty),
 3. na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – w tym przypadku nie obowiązuje kryterium wieku oraz ich dochodów.

Komu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi?

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego – w tym przypadku jednak tylko, gdy dziecko z nim mieszkało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Kryterium dochodowe zostało wprowadzone tylko wobec osób, które wychowują jedno dziecko. W takiej sytuacji dochody obojga rodziców nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 112.000 zł w roku podatkowym, natomiast co do osób niebędących w związku małżeńskim lub będących w nim tylko przez część roku kryterium dochodowe wynosi 56.000 zł.

Odliczenie dotyczące dwojga lub trojga i więcej dzieci przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b cyt. ustawy).

Wysokość ulgi

Ulga na dziecko przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy.

Kwoty, które można odliczyć są następujace:

 1. 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowywanie jednego dziecka (przy spełnieniu ww. kryterium dochodowego),
 2. 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na każde dziecko przy wychowywaniu dwójki dzieci,
 3. 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 4. 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Przykładowo przy wychowywaniu czwórki lub piątki dzieci odliczyć można do 6 924,12 zł.

Powyższe kwoty dotyczą obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych łącznie. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Zwrot niewykorzystanej kwoty

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła możliwość uzyskania przez podatnika, który płaci niski podatek i nie może odliczyć całej przysługującej mu ulgi, niewykorzystanej kwoty, czyli różnicy między pełną kwotą przysługującego odliczenia a odliczeniem, którego dokonał. Podatnik, który chce otrzymać tę różnicę, musi dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ, czyli część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36.

Jednak nie zawsze możliwe będzie uzyskanie całej kwoty różnicy, bowiem przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest ograniczona. Kwota różnicy nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu i pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu podatkowym.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant