Rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności będzie można dobrowolnie stosować od 1 lipca 2018 r. Podatnicy, którzy zdecydują się na split payment, będą posiadać dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług. Przyjrzyjmy się zatem jak będzie funkcjonował taki rachunek.

Jak funkcjonuje rachunek VAT?

Środki gromadzone na rachunku bankowym VAT będą środkami należącymi do podatnika podatku VAT. Podatnicy jednak będą mieli ograniczone możliwości w zakresie dysponowania tymi środkami – z rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Dla każdego rachunku rozliczeniowego podatnika bank będzie prowadził rachunek VAT w walucie polskiej. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy, ponadto będzie wolne od dodatkowych opłat i prowizji bankowych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być jednak, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane. Do rachunku VAT nie będą wydawane instrumenty płatnicze (karty).

Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

  • zapłaty podatku VAT,
  • przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,
  • wpłaty wynikającej z faktury korygującej,
  • zwrotu VAT.

Rachunek VAT może być obciążony m.in. w celu:

  • dokonania płatności VAT,
  • zwrotu wynikającego z faktury korygującej,
  • wpłaty podatku, dodatkowego zobowiązania podatkowego lub odsetek za zwłokę na rachunek Urzędu Skarbowego,
  • przekazania kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek dostawcy przez podatnika, który otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz nie jest dostawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,
  • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności.

Jak odzyskać środki finansowe nagromadzone na rachunku VAT?

W związku z tym, że przy zastosowaniu tej metody istnieje możliwość odkładania się środków na rachunku VAT, w ustawie przewidziano możliwość wystąpienia przez podatnika z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej.

Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT jaka ma zostać przekazana. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku oraz przekazuje informację o postanowieniu bankowi prowadzącemu rachunek VAT wskazany we wniosku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmawia w drodze decyzji wydania zgody na przekazanie środków w przypadku kiedy podatnik posiada zaległości podatkowe oraz gdy zachodzi obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane (podatnik trwale nie uiszcza zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności zbywania majątku mogących udaremnić skuteczną egzekucję) lub wystąpi zaległość podatkowa albo zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Wcześniejsza wpłata podatku VAT = obniżenie kwoty zapłaty zobowiązania podatkowego

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego następuje w całości w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, wówczas kwotę zobowiązania podatkowego można obniżyć o wartość wyliczoną wg wzoru:

S = Z * r * (n / 360)

gdzie:

S – kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, zaokrąglona do pełnych złotych,

Z – zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r – stopa referencyjna NBP obowiązująca na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczba dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy – z wyłączeniem tego dnia – do dnia w którym upływa termin do zapłaty podatku – włącznie z tym dniem.